New Video for “Oldest Trick” by Beijing Schoolchildren

A group of thirty schoolchildren from the Yan Hu Yan Ji School in Beijing created this stunning stop-motion video for Chris’ song, “Oldest Trick”, from his 2009 album, “Solidago”. Check it out!: https://youtu.be/T-pa8SFtIvQ

Students: Shuaiqi Zhang, Xihan Li, Xiyue Zhu, Xinyu Xue, Yuheng Zhu, Miaohan Xiao, Yixuan Zhang, Dongyuehe Wang, Ze Xu, Ziming Wang, Xiran Chen, Tianyi Liu, Runpu Ding, Dunzhuo Ding, Milai Jin, Bingzhe Li, Sihan Wang, Qihan Niu, Xihan Liu, Siyan Meng, Zi Zeng, Yuhang Lu, Zhijiang Zheng, Jianjing Hou, Junyu Chen, Yuqiang Xia, Yuwei Xia, Chengming Chen, Yini Zhao, Linqiu Xia.

Art Teachers: Jiachan Zhang, Qian Zhang, Jing Li, Fei Peng, Xinke Yang

Leave a Reply